Wulanbutong Landscape © Dashu Xinganling/Shutterstock