© Elyorjon Nematov UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads