Building peace in the minds of men and women

jinggangshan_china.jpg

The Xingzhouhe River which runs into the Yangtze water system Shi Cai, Republic of China
© Shi Cai