About the Office in Ha Noi - Viet Nam

UNESCO Viet Nam Office

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialised international agency that was founded in 1945. Through its activities within the fields of education, social and natural science, culture and communication and information, UNESCO is actively contributing to the achievement of the 2030 Sustainable Development Goals of the United Nations. UNESCO has supported Viet Nam since 1999, starting with the Education and Culture sectors and now expanding to contribute comprehensive assistance to the country in all areas of the organization's expertise.

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) là một tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc được thành lập vào năm 1945. Thông qua những hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, văn hóa, truyền thông và thông tin, UNESCO đang tích cực đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững tới năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Tại Việt Nam, văn phòng UNESCO đã hỗ trợ chính phủ từ năm 1999, bắt đầu với lĩnh vực Giáo dục và Văn hóa, và hiện mở rộng sự hỗ trợ toàn diện cho Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của tổ chức. 

Christian Manhart

Christian Manhart - UNESCO Representative to Viet Nam

Christian Manhart, a German national, took up his assignment as UNESCO representative to Viet Nam in October 2021. Before he was since August 2014 UNESCO representative to Nepal, where he assisted the government in cultural heritage rebuilding following the 2015 earthquake, took a major role in the implementation of the nation’s education plan and supporting the media. He has a master’s in art history and archeology from the universities in Munich and Sorbonne in Paris, and joined UNESCO in 1987 where he was mostly working for the conservation of historical sites in South and Central Asia, such as the Taj Mahal in India, Chogha Zanbil in Iran, or Bamiyan in Afghanistan. For several years he conducted projects initiated by the Director General in the Mediterranean to enhance social cohesion in cities. In 2005, he has been appointed to the UNESCO World Heritage Centre, as chief of communication and partnerships and later in charge of museums and different international conventions for the protection of cultural heritage: in the event of armed conflict, against the illicit traffic of cultural property, the underwater cultural heritage and the Intergovernmental Committee for Return and Restitution of Cultural Property.

Christian Manhart - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam

Ông Christian Manhart mang quốc tịch Đức, là Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam từ tháng 10 năm 2021. Trước đó, từ tháng 8 năm 2014, ông là Trưởng Đại diện UNESCO tại Nepal. Trong thời gian này, ông đã hỗ trợ chính phủ nước sở tại tái xây dựng di sản văn hóa sau trận động đất năm 2015, đảm nhiệm vai trò thiết yếu trong việc thi hành chiến lược giáo dục quốc gia và hỗ trợ truyền thông. Ông có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật và Khảo cổ học tại Đại học Munich và Đại học Sorbonne (Paris) và bắt đầu làm việc tại UNESCO từ năm 1987 với các hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di tích lịch sử tại Nam Á và Trung Á như Taj Mahal ở Ấn Độ, Chogha Zanbil ở Iran, hay Bamiyan ở Afghanistan. Trong nhiều năm, ông chịu trách nhiệm thực hiện các dự án do Tổng Giám đốc khởi xướng tại khu vực Địa Trung Hải, nhằm tăng cường gắn kết xã hội trong khu vực thành thị. Năm 2005, ông được bổ nhiệm là Trưởng ban Truyền thông và Quan hệ đối tác tại Ủy ban Di sản thế giới UNESCO. Tiếp đó, ông chịu trách nhiệm các hoạt động về bảo tàng và công ước quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa: trong bối cảnh xung đột, phòng chống lưu thông bất hợp pháp tài sản văn hóa, di sản văn hóa dưới nước và Ủy ban Liên Chính phủ về Hoàn Trả và Bồi thường Tài sản Văn hóa.

Toshiyuki Matsumoto

Toshiyuki Matsumoto - Education Programme Specialist 

Toshiyuki Matsumoto joined the UNESCO Office in Viet Nam in June 2016 as the Education Programme Specialist. He was previously the Education Programme Specialist in the UNESCO Office for the Pacific States in Apia, Samoa (2010-2016), and the Assistant Education Programme Specialist in the UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education in Bangkok, Thailand (2003-2010). He holds a master’s degree from Nagoya University in Japan with major focus on educational development, and a bachelor’s degree in economics from Hiroshima University in Japan. He started his UNESCO career as a consultant in UNESCO Bangkok Office in 1999 taking part in the Education for All (EFA) 2000 Assessment and follow-up activities of the World Education Forum 2000. His areas of expertise include education planning and management and education sector analysis/review in Asian countries.

Toshiyuki Matsumoto - Trưởng ban Giáo dục

Ông Toshiyuki Matsumoto công tác tại Văn phòng UNESCO tại Việt Nam từ tháng 6 năm 2016 với vai trò là Chuyên gia Chương trình Giáo dục. Trước đó, ông đảm nhiệm vai trò Chuyên gia Chương trình Giáo dục của Văn phòng UNESCO tại các Quốc gia Thái Bình Dương tại Apia, Samoa (2010-2016), và Trợ lý Chuyên gia Chương trình Giáo dục tại Văn phòng Giáo dục Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của UNESCO tại Bangkok, Thái Lan (2003-2010) . Ông có bằng thạc sĩ của Đại học Nagoya tại Nhật Bản với chuyên ngành về phát triển giáo dục và bằng cử nhân kinh tế của Đại học Hiroshima ở Nhật Bản. Ông bắt đầu làm việc với UNESCO trong vai trò cố vấn tại Văn phòng UNESCO Bangkok vào năm 1999, tham gia Đánh giá về lĩnh vực Giáo dục cho tất cả mọi người (Education for All - EFA) năm 2000 và các hoạt động liên quan trong Diễn đàn Giáo dục Thế giới năm 2000. Lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm lập kế hoạch và quản lý giáo dục, phân tích/đánh giá lĩnh vực giáo dục tại các nước Châu Á.

Trần Lan Hương

Tran Lan Huong - National Professional Officer for Science

Tran Lan Huong joined UNESCO in 2018, as National Professional Officer of Natural Sciences Programme, responsible for leading and developing initiatives in natural sciences programme including Man and Biosphere Reserves Programme, Earth Sciences, Intergovernmental Hydrology Programme, Science, Technology and Innovation (STI) etc. reflecting the Organization supports in harnessing sciences for nature conservation, environmental protection and sustainable development in the country.  For more than 15 years, she has worked with governments, research institutes, NGOs and development organizations in Vietnam in fields of sustainable landscape management, ecosystem services, natural resources management, disaster risk reduction, climate change, remote sensing and Geography Information System (GIS) applications. Before joining UNESCO, Mrs. Huong worked as Remote Sensing advisor at Winrock International in Vietnam (2013- 2018), responsible for leading earth sciences application in climate change adaptation and mitigation programme (USAID funded Vietnam Forests and Deltas programme). During 2012-2013, she worked as Technical Advisor for World Bank funded project in water resources and disaster risk management in Vietnam. Huong holds a Bachelor of Engineering Degree in Hydrology and Environment (2005) from the Water Resources University (Vietnam), and a Master of Engineering degree in Environment Engineering (2008) from the Polytechnic University of Milan (Italy) and a Master of Sciences in Geomatics and Natural Resources Evaluation (2009) from the University of Florence (Italy).

Trần Lan Hương - Trưởng ban Khoa học Tự nhiên
Bà Trần Lan Hương công tác tại UNESCO từ năm 2018, chịu trách nhiệm phát triển và triển khai các sáng kiến Chương trình khoa học tự nhiên, bao gồm Chương trình Con người và Dự trữ Sinh quyển, Khoa học Trái đất, Chương trình Thủy văn Liên chính phủ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo v.v., thể hiện sự hỗ trợ và đóng góp của UNESCO trong bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững tại Việt Nam. Là một chuyên gia về môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và khoa học Trái đất, bà có trên 15 năm kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phát triển tại Việt Nam (Winrock International, WorldBank, v.v.) trong các dự án về quản lý cảnh quan, dịch vụ hệ sinh thái, quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu, viễn thám và và GIS (hệ thống thông tin địa lý). Bà tốt nghiệp Kỹ sư Thủy văn và Môi trường (2005) tại trường Đại học Thủy lợi (Việt Nam), Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Môi trường (2008) tại Đại học Bách khoa Milan (Milan, Ý) và Thạc sĩ Khoa học Địa chất và Đánh giá tài nguyên thiên nhiên (2009) tại Đại học Florence (Florence, Ý). 

Phạm Thị Thanh Hường

Pham Thi Thanh Huong - Culture Specialist 

Joining UNESCO since 2010, Pham Thi Thanh Huong applies her cross-disciplinary background in research the heritage economy, cultural rights and heritage tourism. Prior to her current position at UNESCO, she had over 10 years of working experience in natural and cultural conservation, community development, sustainable tourism and communications for development in various NGOs, government, academic and international organizations including International Labour Organization, Fauna and Flora International, Education of Nature, Global Public Use Planning Consortium, Indochina Arts Partnerships and Western Sydney University. She holds a master’s degree in public policy, Media and Communications (Swinburne University of Technology, Melbourne) and a bachelor’s degree in political sciences (Institute of International Relations, Ha Noi). She is a PhD candidate in cultural rights and culture management. 

Phạm Thị Thanh Hường - Trưởng ban Văn hóa

Bà Phạm Thị Thanh Hường gia nhập UNESCO từ năm 2010, bà ứng dụng nền tảng đa ngành của mình trong việc nghiên cứu về kinh tế di sản, quyền văn hóa và du lịch di sản. Trước đó, bà đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và văn hóa, phát triển cộng đồng, du lịch bền vững và truyền thông cho phát triển tại các tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan nhà nước, trường đại học và các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức bảo tồn Động thực vật quốc tế, Tổ chức Giáo dục vì Thiên nhiên, Liên minh Sử dụng Công toàn cầu, IAP và Đại học Western Sydney. Bà đã có bằng Thạc sĩ về Chính sách công, Báo chí và truyền thông (Đại học Công nghệ Swinburne, Melbourne) và Cử nhân Quan hệ Quốc tế (Học viện Quan hệ Quốc tế, Hà Nội) và hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ về quyền văn hóa và quản lý văn hóa.

Hoàng Thu Huyền

Hoang Thu Huyen - Communications Officer 

Hoang Thu Huyen joins UNESCO in September 2021. She holds an MA in Peace Education (UN University for Peace, Costa Rica), an MA in Political Science (Ateneo de Manila University, the Philippines) and a bachelor degree in English for International Relations (Diplomatic Academy of Vietnam).  She has seven-year experience working in the field of communication for development, particularly with ethnic minorities, in various non-governmental and international organizations such as Towards Transparency (National contact of Transparency International in Viet Nam), the French Red Cross in Viet Nam, Wildlife Society Conservation, and currently UNESCO. She is also a trainer with expertise in communications for development (C4D), peace, gender and project management. 

Hoàng Thu Huyền - Cán bộ Truyền thông 

Hoàng Thu Huyền bắt đầu làm việc tại UNESCO từ tháng 9 năm 2021. Cô có bằng Thạc sĩ Giáo dục Hòa bình (Đại học Hòa bình Liên Hợp Quốc, Costa Rica), bằng Thạc sĩ Khoa học Chính trị (Đại học Ateneo de Manila, Philippines) và bằng Tiếng Anh Quan hệ Quốc tế (Học viện Ngoại giao, Việt Nam). Cô có bảy năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông vì sự phát triển, đặc biệt là với các dân tộc thiểu số, tại nhiều tổ chức phi chính phủ và quốc tế khác nhau như Hướng tới Minh bạch (Đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam), Hội Chữ thập đỏ Pháp tại Việt Nam, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã, và hiện nay là tổ chức UNESCO. Cô cũng là tập huấn viên với chuyên môn về truyền thông vì sự phát triển (C4D), hòa bình, giới và quản lý dự án.

Phan Minh Châu

Phan Minh Chau - Education Project Officer

Phan Minh Chau joined UNESCO in 2019 with nearly 15 years of working experience in different UN agencies and International NGOs. Chau is responsible for the ‘We are ABLE – Achieving Better Living and Education’ project promoting Gender equality and Girls’ education in the ethnic minority areas of Viet Nam, and other gender-related activities, including Comprehensive Sexuality Education, in the Education Sector. She is also an active member of the UN Gender Thematic Group and HIV Thematic Group. Chau holds a master degree in Public Management from the Uppsala University (Sweden) and the University of Economics and Business, Hanoi National University (Viet Nam). Her areas of experience include gender equality, school-related gender-based violence, child protection, and youth employment.

Phan Minh Châu - Cán bộ Dự án ban Giáo dục

Phan Minh Châu gia nhập UNESCO năm 2019 với gần 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan khác nhau của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Châu chịu trách nhiệm cho dự án ‘We are ABLE – Hướng tới Mức sống và Giáo dục tốt hơn’ thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái ở các vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam, và các hoạt động khác liên quan đến giới, bao gồm cả Giáo dục Toàn diện về Tính dục, thuộc Ban Giáo dục. Cô cũng là thành viên tích cực của Nhóm chuyên đề về Giới và Nhóm chuyên đề về HIV của các tổ chức Liên Hợp Quốc. Châu có bằng thạc sĩ Quản lý công của Đại học Uppsala (Thụy Điển) và Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam). Các lĩnh vực chuyên môn của cô bao gồm bình đẳng giới, bạo lực giới học đường, bảo vệ trẻ em và việc làm cho thanh niên. 

Nguyễn Văn Giang

Nguyen Van Giang - Education Project Officer

Nguyen Van Giang graduated 2004 from Ha Noi University specialising in English for Interpretation and Translation, and then obtained an MBA and a Master’s Degree in Human Resources Planning and Development from USA and India. In terms of his professional track record, Giang used to work for almost ten years as a full-time researcher in Viet Nam Institute of Educational Sciences focusing on education planning, transferable skills, labour market and the interplay between training and employment. Then, he moved on to work for British Embassy in Ha Noi focusing on promoting edtec in education and training, then to UNICEF, ILO involving mainly the work on delivering SDG4-related education interventions, skills development and training and labour market performance, before joining UNESCO as a Project Officer to plan, implement, coordinate and monitor the project on Support to Education Sector Analysis and Development of Education Development Strategic Plan (EDSP) 2021-2030 in Viet Nam.

Nguyễn Văn Giang - Cán bộ Dự án ban Giáo dục

Nguyễn Văn Giang tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội chuyên ngành Tiếng Anh biên-phiên dịch, sau đó nhận bằng MBA và Bằng Thạc sĩ Quy Hoạch và Phát triển Nguồn Nhân lực từ Mỹ và Ấn Độ. Về chuyên môn, anh từng làm chuyên viên nghiên cứu 10 năm tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tập trung vào khía cạnh quy hoạch giáo dục, kỹ năng chuyển đổi, thị trường lao động và mối liên hệ giữa đào tạo và việc làm. Tiếp đó, anh chuyển sang làm việc tại Đại sứ quán Anh tại Hà Nội trong vai trò xúc tiến công nghệ giáo dục (edtech) trong giáo dục và đào tạo, rồi sang UNICEF và ILO trong các vai trò liên quan đến triển khai dự án gắn với MTPTBV-4, phát triển kỹ năng và thị trường lao động, việc làm, trước khi gia nhập UNESCO trong vai trò là Cán bộ Dự án có trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai, điều phối và giám sát việc thực hiện Dự án Hỗ trợ Phân tích Ngành và Xây dựng Chiến lược Phát triển Giáo dục 2021-2030 ở Việt Nam.

Hoàng Diễm Huyền

Hoang Diem Huyen – Education Programme Assistant

Hoang Diem Huyen had over 9 years’ experience in the field of administration and HR after her undergraduate study from the Hanoi Foreign Language University before joining UNESCO Viet Nam Office. She started to work at UNESCO in 2010 with the role of a receptionist. From 2013 until now, she has been working as an Education Programme Assistant. Since 2019, she mainly supports the We are ABLE project and other tasks related to Education in general.

Hoang Diem Huyen - Trợ lý Chương trình Giáo dục 

Trước khi vào làm việc tại văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hoàng Diễm Huyền đã có 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính và nhân sự sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Huyền bắt đầu làm việc tại UNESCO từ năm 2010 với vai trò lễ tân. Từ năm 2013 đến 2018, cô đảm nhận vị trí Trợ lý Chương trình Giáo dục tại văn phòng. Từ năm 2019, cô chủ yếu tập trung hỗ trợ cho Dự án Chúng tôi Có thể và các nhiệm vụ khác liên quan đến giáo dục nói chung.

Nguyễn Hồng Giang

Nguyen Hong Giang - Project Officer for Culture

Nguyen Hong Giang has been working at UNESCO Hanoi Office as a Project Officer, Culture Sector since 2019. Currently, she is directly implementing the E-MOTIONS film project: Mobilizing Film Professionals For Regional Cooperation. She was previously working in the World and Vietnam Report, Ministry of Foreign Affairs and Australian Embassy in Hanoi. After being selected as a successful awardee for the New Zealand ASEAN Scholarship in 2017, she pursued her Master’s degree from Unitec Institute of Technology in New Zealand with major focus on International Communication. She holds a Bachelor’s degree in Journalism from Academy of Journalism and Communications in Vietnam.  Her areas of expertise include programme planning and management, communication for development and social change. She is also very interested in Cultural Exchange Programme. In 2014, she was selected as a representative Vietnamese Participating Youth for The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP) funded by The Government of Japan.

Nguyễn Hồng Giang - Cán bộ Dự án ban Văn hóa

Nguyễn Hồng Giang là Cán bộ Dự án của Ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO từ năm 2019 đến nay. Hiện tại, cô đang trực tiếp thực hiện Dự án phim E-MOTIONS: Thúc đẩy Kết nối và Thiết kế Môi trường sáng tạo cho các nhà làm phim. Trước đây, cô đã có kinh nghiệm làm việc tại Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Úc tại Hà Nội. Sau khi nhận học bổng Chính phủ New Zealand dành cho sinh viên các nước Đông Nam Á năm 2017, cô đã theo đuổi chuyên ngành học Thạc sĩ về Truyền thông Quốc tế tại Học viện Công nghệ Unitec, New Zealand. Cô tốt nghiệp Cử nhân Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Việt Nam. Các lĩnh vực chuyên môn của cô bao gồm lập kế hoạch và quản lý chương trình, truyền thông phát triển và thay đổi xã hội. Cô cũng rất quan tâm đến các chương trình giao lưu văn hóa. Năm 2014, cô được chọn là Đại biểu Thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Trần Thị Ngọc Hân

Tran Thi Ngoc Han - Project Officer for Culture

Tran Thi Ngoc Han has been working as Culture Project Officer at UNESCO Viet Nam, where she is responsible for “Ha Noi Rethink” - a joint initiative of UNESCO, UN-Habitat, and UNIDO to support Ha Noi’s strategic vision as a UNESCO Creative City of Design. Han received a bachelor degree from Bates College (Maine, USA), where she majored in Economics and East Asian Studies. After extensive experiences for multinational companies, she realized that her passion lies in the field of international development, and she decided to move to Geneva (Switzerland) to be enrolled at the Graduate Institute of International and Development Studies. During her time in Geneva, she worked for the International Trade Centre (WTO-UNCTAD agency) and the International Labour Organization. In 2017, Han moved back to Viet Nam to work for UNICEF’s country office before finally joining UNESCO Viet Nam in early 2021.

Trần Thị Ngọc Hân - Cán bộ dự án ban Văn hóa

Trần Thị Ngọc Hân là cán bộ dự án chương trình văn hóa của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Cô chịu trách nhiệm quản lý dự án Hà Nội Rethink - một sáng kiến được thực hiện bởi UNESCO, UN-Habitat, và UNIDO nhằm hỗ trợ tầm nhìn chiến lược của Thành phố Hà Nội trở thành Thành phố Sáng tạo lĩnh vực thiết kế của UNESCO. Ngọc Hân tốt nghiệp Đại học Bates (Tiểu bang Maine, Hoa Kỳ) với hai chuyên ngành Kinh tế và Đông Á học. Sau thời gian làm việc cho một số công ty đa quốc gia, cô nhận ra đam mê của mình trong lĩnh vực phát triển quốc tế, và quyết định chuyển đến Geneva (Thụy Sĩ) để theo học Thạc sĩ tại Học viện Quốc tế và Phát triển Geneva. Trong thời gian sống tại Geneva, cô đã làm việc tại Trung Tâm thương mại Quốc tế (cơ quan chuyên môn của WTO và UNCTAD) và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Ngọc Hân chuyển về Việt Nam từ năm 2017 để làm việc tại Văn phòng UNICEF tại Việt Nam trước khi gia nhập Văn phòng UNESCO vào đầu năm 2021.

Nguyễn Thị mến

Nguyen Thi Men - Project Officer for Culture 

Nguyen Thi Men graduated from Hanoi University with two majors: Management and Tourism, English. Few years after graduating from Hanoi University, she got full scholarship to study abroad and being awarded double master’s degree in International Business and Management by Hanze University of Applied Sciences, the Netherlands and Anglia Ruskin University, the UK. Besides, Men pursued a course in Leadership and Management provided by Arizona State University (the US). Men has accumulated more than ten years of experience through working at different organizations in the sector of business operations, international collaboration, project implementation, community development, and education. Being at different positions before such as Executive Assistant to CEO, International Collaboration Officer, Project Officer, Training Coordinator, Men obtained chances to cooperated with different local and international partners including universities, non-profit-organizations, enterprises. At UNESCO, she works as a Culture Project Officer, contributing to the implementation of UNESCO’s Sustainable Tourism Pledge project and culture-sustainable tourism portfolio in Viet Nam.

Nguyễn Thị Mến - Cán bộ Dự án ban Văn hóa 

Nguyễn Thị Mến tốt nghiệp Đại học Hà Nội với hai chuyên ngành: Quản trị Du lịch, tiếng Anh. Cô nhận được học bổng du học toàn phần, được cấp bằng thạc sĩ kép về Quản lý và Kinh doanh Quốc tế của Đại học Khoa học Ứng dụng Hanze, Hà Lan và Đại học Anglia Ruskin, Vương quốc Anh sau đó. Cô cũng theo học khóa học về Lãnh đạo và Quản lý của Đại học Bang Arizona (Hoa Kỳ). Mến đã tích lũy được hơn mười năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực vận hành kinh doanh, hợp tác quốc tế, thực hiện dự án, phát triển cộng đồng, giáo dục. Từng đảm nhiệm các vị trí như Trợ lý Tổng Giám đốc, Cán bộ Hợp tác Quốc tế, Cán bộ Dự án, Điều phối viên Đào tạo, cô có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác trong nước và quốc tế. Tại UNESCO, cô làm việc với vai trò là Cán bộ Dự án – ban Văn hóa, đóng góp vào việc thực hiện dự án Cam kết Du lịch Bền vững và các danh mục về văn hóa-du lịch bền vững của UNESCO tại Việt Nam.

Lê Hoàng Liên

Le Hoang Lien - Programme Assistant for Culture

Le Hoang Lien is currently working as Assistant Programme Officer at UNESCO Ha Noi Office. With aspirations for positive social change, she has joined UNESCO and has been working in the field of development since 2014. Lien received a Master Degree from the cooperative education programme with University Jean Moulin – Lyon 3 (France), with a major in Finance and Control. She has been supporting the implementation of cultural projects in Viet Nam which aims to promote the three UNESCO Conventions: World Heritage Convention (1972), Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003) and Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005). Prior to joining UNESCO, she was employed by Vietnam-Denmark Joint Venture Company, which specializes in providing solutions and services related to Geographic Information System (GIS) and spatial data.

Lê Hoàng Liên - Trợ lý chương trình ban Văn Hóa

Mong muốn đóng góp những thay đổi tích cực đến xã hội, Lê Hoàng Liên đã gia nhập UNESCO và làm việc trong lĩnh vực phát triển từ năm 2014. Liên đã tốt nghiệp Thạc sĩ qua chương trình giáo dục hợp tác với Đại học Jean Moulin - Lyon 3 (Pháp), với chuyên ngành Tài chính và Kiểm soát. Cô đã hỗ trợ thực hiện các dự án văn hóa tại Việt Nam nhằm thúc đẩy mục tiêu của ba Công ước của UNESCO: Công ước Di sản Thế giới (1972), Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể (2003) và Công ước Bảo vệ và Phát huy Sự đa dạng của Các Biểu đạt Văn hóa (2005). Trước khi gia nhập UNESCO, cô từng công tác tại Công ty Liên doanh Việt Nam-Đan Mạch, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ và dịch vụ ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) về Hạ tầng dữ liệu không gian.

Đào Khắc Việt

Dao Khac Viet - Associate Project Officer for Natural Sciences 

Viet has had about several years of working experience as Project Manager/Coordinator in international NGOs, including Project Manager at Projects Abroad International, and Project Coordinator at Orbis International in Vietnam. He has good knowledge and skills in project management, as well as project monitoring and evaluation. In term of technical experiences, He had some work experience in researching and implementing health, education, climate change, and environment projects with participation of disadvantaged communities, international volunteers and Vietnamese youth/students.  He also spent some times working in Nepal as project manager and in Norway as teaching assistant for master course. Viet holds a Bachelor's Degree in Public Health from Hanoi School of Public Health, and Master degree in Project Management from Ollscoil Luimnigh - Ireland.

Đào Khắc Việt - Cán bộ Dự án Ban Khoa học Tự nhiên

Việt có nhiều năm kinh nghiệm điều phối và quản lí‎ dự án tại các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế, điển hình là Projects Abroad International và Orbis International tại Việt Nam. Anh có kiến thức và kỹ năng tốt trong quản lí dự án, cũng như theo dõi, giám sát và đánh giá dự án. Việt có kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai các dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, biến đổi khí hậu với sự tham gia của các cộng đồng yếu thế, tình nguyện viên quốc tế, và sinh viên, giới trẻ Việt Nam. Anh cũng từng làm việc tại Nepal trong vai trò quản lí dự án và Nauy trong vai trò trợ giảng bậc thạc sĩ. Việt có bằng Cử nhân Y tế công cộng tại trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội, và bằng Thạc sỹ Quản lí dự án tại trường Đại học Limerick, Ireland.

 

Nguyễn Thùy Linh

Nguyen Thuy Linh - Project Assistant for Natural Sciences

Nguyen Thuy Linh joined UNESCO in May 2022, as a Project Assistant of Natural Sciences Programme, responsible for supporting the Youth and Innovation for Ocean project, and other activities. Before joining UNESCO, she had several years of working experience as Program Officer in international NGOs to coordinate and monitor many projects integrated with various technical programs such as sponsorship, livelihood, child protection, health & nutrition, and youth engagement. In terms of professional experiences, she carried out some scientific articles, and research projects related to sustainable development, and environmental issues. Linh holds a Bachelor's Degree in Resources and Environment Management from Hanoi University of Science, Viet Nam.

Nguyễn Thùy Linh – Trợ lý dự án ban Khoa học Tự nhiên

Nguyễn Thùy Linh là Trợ lý dự án ban Khoa học Tự nhiên tại Văn phòng UNESCO tại Việt Nam từ tháng 5, 2022. Hiện tại, cô đang hỗ trợ dự án “Sáng kiến thanh niên và đổi mới sáng tạo vì đại dương xanh” và các hoạt động khác của ban. Trước đây, cô đã có nhiều năm kinh nghiệm với vai trò là Cán bộ chương trình tại các tổ chức phi chính phủ quốc tế, thực hiện điều phối, giám sát các hoạt động tích hợp với nhiều chương trình kỹ thuật như bảo trợ, sinh kế, bảo vệ trẻ em, sức khỏe & dinh dưỡng và sự tham gia của nhóm thanh thiếu niên. Ngoài ra, trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, cô đã thực hiện một số bài báo khoa học và các đề tài nghiên cứu liên quan đến phát triển bền vững và các vấn đề môi trường. Linh có bằng Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Phùng Thanh Minh

Phung Thanh Minh - Finance Assistant

Phung Thanh Minh had over 6 years’ experience in the field of finance and accounting mainly for the private sector with the major in accounting for her undergraduate studies from the National Economics University before joining UNESCO. She started to work at UNESCO in 2008 and took the role of Administrative Assistant. From 2010 until now, she has been working as Finance Assistant at the office under the responsibility of all finance-related works.

Phùng Thanh Minh - Trợ lý Tài chính 

Trước khi gia nhập UNESCO, Phùng Thanh Minh đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán chủ yếu cho khu vực tư nhân sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô bắt đầu làm việc tại UNESCO vào năm 2008 và đảm nhận vai trò Trợ lý Hành chính. Từ năm 2010 đến nay, Minh đảm nhận vị trí Trợ lý Tài chính tại văn phòng, chịu trách nhiệm về tất cả các công việc liên quan đến tài chính.

Nguyễn Tân Anh Tuấn

Nguyen Tan Anh Tuan – IT Officer

Nguyen Tan Anh Tuan join UNESCO since 2016 as IT Officer, he has more than 13 years’ experience in working as IT for UN Agencies and NGOs in Vietnam. Background in Information Technology specialist in Software Engineering, he has knowledge in Network Management together with certificates in System Administration, Server Administration, Client computer services and support. Beside from maintain and monitoring IT system in UNESCO Hanoi office working well, he also attends in HQ advance project name One UNESCO Digital Transformation Strategy as well as project Digital Workplace at UNESCO that was initial in early 2020 for all Field Office. Recently, he also works as team member of One UN IT belong to Common Back Office (CBO) - Green One UN House (GOUNH) that include 7 members support for 16 UN Agencies. He is responsible for Cloud Applications and Cloud Contents that meet the development needs of the CBO as well as the entire GOUNH building. 

Nguyễn Tấn Anh Tuấn - Cán bộ Công nghệ thông tin 

Nguyễn Tấn Anh Tuấn làm việc cho UNESCO từ 2016 với tư cách là Cán bộ Công nghệ thông tin (CNTT),  anh đã có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức Liên Hợp Quốc cũng như phi chính phủ tại Việt Nam. Với nền tảng CNTT chuyên trách về kỹ sư phần mềm, anh còn có chuyên môn về quản trị hệ thống mạng cũng như các chứng chỉ về quản lý hệ thống máy chủ, máy tính. Ngoài việc đảm bảo cho hệ thống CNTT tại văn phòng hoạt động thông suốt phục vụ người dùng, anh cũng tham gia vào dự án tiên phong Chuyển đổi số của Trụ sở UNESCO cho toàn bộ các văn phòng vùng. Hiện tại, bên cạnh phụ trách CNTT cho Văn Phòng UNESCO tại Việt Nam, anh còn là thành viên của One UN IT thuộc Bộ phận hành chính chung (CBO) bao gồm 7 thành viên phụ trách cho 16 tổ chức UN tại Tòa nhà xanh – Một Liên Hợp Quốc (GOUNH). Anh chịu trách nhiệm mảng Nội dung và Ứng dụng đám mây đáp ứng cho nhu cầu phát triển của Bộ phận hành chính chung (CBO) cũng như của toàn bộ GOUNH. 

Hoàng Thị Diệu Linh

Hoang Thi Dieu Linh - Programme Assistant 

Hoang Thi Dieu Linh has a master’s degree in Sustainable Science from National University of Viet Nam majoring in energy saving, climate change. She has been working for more than 10 years in the UNESCO office in Viet Nam and most of her tasks are programme assistant and administration. She has been worked for different sectors such as: Culture, Education, Communication and Information with (i) Preparing pre-approval files and creating contracts (e.g consultant, implementing partners, service contracts) into systems, (ii) Assist in the preparation of payment request, upon receipt of satisfactory of deliverable reviewed by programme officers, (iii) Provide translation services, (iv) Provide logistical support to events and programme officers, (v) Support programme in implementing and monitoring the regular programme and extrabudgetary project activities, (vi) Assist in the preparation of travel plans, travel request and security clearance.

Hoàng Thị Diệu Linh - Trợ lý Chương trình 

Hoàng Thị Diệu Linh tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành khoa học bền vững tại đại học quốc gia Hà Nội với các chuyên môn: tiết kiệm năng lượng, biến đổi khí hậu. Cô đã làm việc tại UNESCO hơn 10 năm. Các công việc chính của cô liên quan tới lĩnh vực trợ lý các chương trình và hành chính. Cô đã từng làm việc với ban Văn hóa, Giáo dục và Truyền thông và thông tin của văn phòng UNESCO. Những nhiệm vụ chính mà chị đã và đang đảm nhận tại văn phòng UNESCO Hà Nội là (i) Chuẩn bị bộ tài liệu và đưa hợp đồng lên hệ thống của UNESCO. Các hợp đồng giữa UNESCO với các chuyên gia tư vấn, các cơ quan đối tác Việt Nam, phiên dịch, công ty cung cấp các dịch vụ…, (ii) Hỗ trợ thực hiện các thủ tục thanh toán của các hợp đồng nêu trên, (iii) Hỗ trợ biên dịch các tài liệu chương trình, (iv) Hỗ trợ các công tác hậu cần cho các sự kiện của văn phòng UNESCO và cán bộ chương trình, (v) Hỗ trợ triển khai các dự án trong khuôn khổ nguồn ngân sách cố định và các nguồn ngân sách được tài trợ tư nhân, (vi) Hỗ trợ làm các thủ tục hành chính và an ninh cho các chuyến công tác.